Pedagogiskt ledarskap

skola

Ledningsträning inom skolan

Det pedagogiska ledarskapet bygger på att kommunicera, samtala och skapa förutsättningar för bra dialog och möten med medarbetare, kollegor och elever. I ledarskapet ingår att skapa möjligheter för dialog om skolans värdegrund, uppdrag och vision.

Syftet med ledningsträning inom skolan är att utveckla ett ledningssystem på skolan som skapar förutsättningar för ett pedagogiskt ledarskap. Därför tränar jag rektorers och arbetslagsledares förmåga att leda utifrån ett lösningsfokuserat, proaktivt och pedagogiskt ledarskap.

Ledningsträning för ledningsgrupp eller Samo/styrgrupp

Ledningsgruppen eller Samo/styrgruppen och respektive ledamot skall efter genomförd ledarträning:

 • Utvecklat en målgemenskap kring de övergripande pedagogiska målen.
 • Utvecklat sin förmåga att agera utifrån ett tydligt, målstyrt och pedagogiskt ledarskap inom ramen för skolans ledningssystem.
 • Utvecklat en förmåga att leda i tre steg, nu-nästa steg och på sikt.
 • Utvecklat en effektiv och proaktiv lösningsfokuserad rapportering.
 • Utvecklat en effektiv lednings- och mötesstruktur som skapar förutsättningar för ett pedagogiskt ledarskap.
 • Fått ökad teoretisk kunskap kring de grundläggande ledarskapsteorierna.

 

Lästips!

HANDBOK FÖR ATT LEDA EN SKOLA FÖR ELDSJÄLAR av Lennart Hammarsten, Christer Westlund och Marielle Westlund. En bok kring att leda en kreativ och dynamisk organisation. Gå vidare för att köpa ditt exemplar eller läsa mer om boken.

KÖP BOKEN

 

Teamträning för arbetslag

 Arbetslaget skall efter genomförd utvecklingsprocess;

 • Utifrån direktiv från rektorerna ha tagit fram en gemensam målbild samt tydliggjort vilka grundförutsättningar som arbetslaget har behov av för att arbetslaget skall nå målet.
 • Utvecklat sin förmåga att arbeta som arbetslag och då framförallt avseende intern kommunikation och samarbetsförmåga.
 • I samråd med rektorerna ha utvecklat en kommunikationsplan innehållande mötesstruktur, kommunikationsstruktur, rapporterings och informationsrutiner.
 • Ha kunskap och färdighet att inom arbetslaget, kunna ge och ta feedback, hantera konflikter, samt kunna bedöma vad arbetslaget bör utveckla för att öka sin effektivitet och arbetsglädje.

 

Träningsprogram Förstelärare

Förstelärarna skall efter genomförd träning utvecklat ett pedagogiskt ledarskap som kännetecknas av;

 • Tydlighet avseende;
  – vilka pedagogiska mål de jobbar mot.
  – vilket ansvar och vilka befogenheter de har att agera utifrån.
  – vilka förväntningar som ligger på rollen från rektorerna.
 • God förmåga att processleda sina kollegor.
 • God förmåga att handleda, utmana och lyfta sina kollegor inom ramen för sitt förstelärarområde.
 • God förmåga att se sin roll och sitt uppdrag i organisationen och i relation till sin rektor.
 • Ha förståelse för vilka krav och förväntningar som de kan ställa på rektorerna för att förstelärarna skall nå sina mål.


 Referenser

arvikakommun    karlstadskommun    kilskommun