Överlämning av projekt mellan Arbetschef och Projektchef

Överlämning av projekt mellan Arbetschef och Projektchef

Överlämning av projekt från AC – till Projektchef/Platschef

Min uppfattning av projektet

Här beskriver du som AC hur du ser på projektet.

 • Svårighetsgrad
 • Utmaningar
 • Om det finns speciella förutsättningar som gäller för projektet.

Operativa Mål

Under operativa mål beskriver du vilka operativa mål som gäller för projektet. Ex.

 • Överlämning till beställaren xxxx (Datum)
 • Noll allvarliga Olyckor
 • Noll allvarliga Tillbud
 • Miljömål: Sorteringsgrad ≥ x% Deponi ≤ x %
 • Ekonomi TG1 ≥ x %
 • NKI ≥xx
 • 100% genomförda 5 varför på olyckor & tillbud

 Ansvar

Under ansvar beskriver du vilket ansvar som du delegerar till projektchefen eller den du överlämnar projektet till. Det kan ju också vara en Platschef.

Ex.

 • Ansvarsfördelning AC=>PrC Arbetsmiljö
 • Delegering AC=>PrC Miljö
 • Projektchef ska Styra och Leda projektorganisation mot uppsatta operativa mål
 • Bas-U
 • Bas-P

  

Befogenheter

Under befogenheter beskriver du vilka befogenheter PrC eller Platschef har att fatta beslut utifrån.

Ex.

 • Inköpsbefogenhet xxxxx kr vid inköp tillsammans med EI eller projektinköpare
 • Ekonomisk befogenhet PrC xxxx kr
 • Ekonomisk befogenhet PC x kr

 

Kompetens

Under kompetens beskriver du vilken övrig kompetens som du bedömer behövs för att lyckas i projektet och som inte finns i den ordinarie organisationen.

Ex.

 • Stödresurser, dvs alla stödfunktioner
 • Extern konsulthjälp

Hjälpmedel

Under hjälpmedel beskriver du vilka övriga hjälpmedel som du bedömer behövs för att lyckas i projektet och som inte finns i den ordinarie organisationen.

Ex.

 • Verktyg
 • Maskiner

Resurser

Under resurser beskriver du vilka personella resurser som du tilldelar PrC eller platschef och som denne disponerar under hela eller delar av projektet.

 • PC:
 • EI:
 • AL1
 • AL2
 • AL 3 & 4, (ej tillsatt Datum)
 • Stödresurser (se Kompetens)
 • Hantverkare (Kärntrupp) tas fram av Pc

Styrningar

Under styrningar delger du PrC eller Pc vilka skall krav som gäller för projektet och som cheferna i projektet måste förhålla sig till.

Ex.

 • Milstolpar som ska redovisas i projektets Huvudtidplan vid redovisning till Ac
  • Start Projektering
  • Start skyddsrum
  • Start Stomme
  • Tätt Hus
  • Tid för Förbesiktning
  • Tid för Slutbesiktning.

   Övrigt

 • Aktivitetslistan skall brytas ner i delmoment för att möjliggöra tydlig ansvarsfördelning och möjlighet till uppföljning.
 • Uppgifter skall ansvarsfördelas samt tidsättas.
 • Rapportering från projektchef till AC sker var 14e dag på vårt gemensamma rapportmöte; inför vartannat möte vill jag att indikatorerna skall vara ifyllda.

 

Hemuppgift.

Under hemuppgift  ger du den du överlämnar projektet till uppgift att gå hem och fundera på ovanstående förutsättningar. Ex på frågeställningar kan vara:

 

 • Hur ser du på tidsförhållandena i projetet i relation till tilldelade resurser.
 • Vilka stödfunktioner behöver du över tiden i projektet och när behövs dom.
 • Funder kring milstolparna. Ser du att någon kan tas bort eller skall det läggas till någon.
 • Ta fram en grov tidplan för projektet till nästa gång.

Fundera på ovanstående frågeställningar och kom tillbaka om 3 veckor då vi formellt genomför överlämningen.

Karlstad 2022-04-22

Xxxxxxxxxxxx

Arbetschef