Personligt ledarskap – Ledardeklaration

Personligt ledarskap – Ledardeklaration

Ledardeklaration

Mål med ledardeklarationen

– Medvetandegöra för dig själv vad du vill bygga med ditt ledarskap.

– Återkoppla till din chef hur du har uppfattat det uppdraget denne givit dig.

– Återkoppla till din chef den målbild som du har med ditt ledarskap

Syfte:

Med hjälp av en ledardeklaration förmedla vad du vill bygga med ditt ledarskap.

Genom ledardeklarationen tydliggöra vilka förväntningar som du har på:
– dina direkt underställda ledare (DUL) och team.
– de stödfunktioner som du samverkar med.
– de underentreprenörer som du samverkar med.
– de interna eller externa leverantörer som levererar till dig.

 

 

(Nedanstående text är utdrag ur min bok Handbok i praktiskt ledarskap för Produktions och teamledare.)

Ledardeklarationens funktion

Ledardeklarationen är en verbalisering av den inre målbild du har medvetandegjort för sig själv kring dtt eget ledarskap, i relation till det operativa målet som du fått av din chef. Den utgör en plattform för ledarskapet och baseras på en idé om vad du vill skapa. Därför är det viktigt att du förankrar ledardeklarationen i organisationen. Genom förankringsprocessen tydliggörs ledaruppdraget hos personalen, som också ges möjlighet att ge feedback och klartecken på att de vill att du skall leda dem på det här viset. Den förankras även hos högre chef som ger dig kraft och energi att förverkliga din målbild. Den största utmaningen ligger nu hos dig själv att våga leda verksamheten utifrån din inre målbild och det uppdrag du har.

Ledardeklarationens innehåll

Nedanstående frågor är exempel på frågor som kan användas vid utvecklande av en ledardeklaration.

 • Vilket är ditt operativa uppdrag?
 • Har du de operativa grundförutsättningar som krävs för du skall lyckas med uppdraget. Förutsättningar så som Ansvar, befogenheter, kompetens, hjälpmedel, resurser och styrningar från högre chef.
 • Vilka operativa uppdrag med grundförutsättningar har du definierat till dina underställda ledare och/eller team?
 • Vad kännetecknar ditt ansvarsområde när du upplever att det fungerar till 100%?
 • Hur fungerar ditt lednigsmöte när du upplever att det fungerar till 100 procent?
 • Hur agerar dina underställda ledare när du har 100% förtroende för deras ledarskap?
 • Vad kännetecknar ditt ledarskap när du upplever att det fungerar till 100%?
 • Hur agerar högre chef i sitt ledarskap när du upplever att chefen leder dig så att du lyckas?

Framtagande och förankringsprocess av ledardeklarationen

Framtagandet och förankringen av ledardeklarationen sker i en process där ledardeklarationen successivt slutarbetas. Initialt tar du fram en stomme som utgör utgångspunkten i detta arbete. Innehållet kommer från de frågor som angetts ovan. Förankringsarbetet är mycket väsentligt för det fortsatta arbetet. Målet med framtagandet och förankringen, är att högre chef och medarbetare etablerar en djupare förståelse för vad du vill bygga med sitt ledarskap. Hela processen kan ta 4-6 veckor.

Ledardeklarationens förankringsprocess:

 1. Avstämning med högre chef.

Utifrån den respons och feedback som ges, görs eventuellt förändringar av ledardeklarationen.

 1. Presentation för produktionsledningsgruppen.

Ledningsgruppen ger feedback och eventuell bearbetning av deklarationen görs.

 1. Presentation för respektive PL lokala ledningsgrupp och avdelningsteam.

Avdelningarnas Lokala ledningsgrupp och teamen ges möjligheter att lämna   synpunkter.

Vid varje presentationsrunda ställer du nedanstående frågor:

 • Är jag tydlig med vad jag vill med mitt ledarskap och förstår ni vad jag menar?
 • Kommer vi tillsammans att fullgöra vårt uppdrag då, om jag leder verksamheten utifrån min ledardeklaration?
 • Kommer det att skapa förutsättningar för er att lyckas med ert uppdrag, om jag leder verksamheten utifrån min ledardeklaration?

 

Högre chef, underställda ledare och personal är de primära mottagarna av ledardeklarationen. Vid behov kan du göra justeringar av deklarationen, för att kunna visa den för andra intressenter såsom kunder eller leverantörer etc. Dessa har dock inte till uppgift att ge feedback på deklarationens innebörd.