Slutrapport- 4 års ledningsträning Toyota Material Handling

Slutrapport- 4 års ledningsträning Toyota Material Handling

Målbeskrivning och slutrapport för ledar- och ledningsträning av produktionsledningsgrupperna inom Toyota Material Handling

Fabriksledningen på Toyota Material Handling har genomfört en ledar- och ledningsgruppsträning på produktionsledningsnivå. Syftet med träningen har varit att samträna och utveckla respektive ledare och produktionsledningsgrupp i operativ ledning.

Riktlinjer för träningen

Träningen har:

 • Utgått från ledarnas behov av träning- utveckling i relation till sitt uppdrag och sin ledardeklaration.
 • Prioriterat områden så som lokala ledningsmöten, team-möten,  samverkan, beslutfattande, verkställande av beslut och ledarrollen.
 • Gett ledaren en ökad förmåga att, utifrån nu läget och målen, självständigt kunna fatta och genomdriva beslut.
 • Skapat möjligheter för ledaren och ledningsgrupperna att utforska och tydliggöra vad gott ledarskap är för dem.
 • Integrerats i den dagliga verksamheten.
 • Designats så att ledarna har kunnat arbeta framgångsrikt och professionellt med att utveckla sitt ansvarsområde.
 • Kvalitetssäkrats genom täta avstämningar ske mellan konsult, ledare och chefer.

Målgrupp: Produktionsledningsgrupper (7 st)

(Walkie montering, Walkie Svets, UH, Kvalitet, Raider, Slutkontrollen, U)

Omfattning: 3 heldagar + 2 st ½ dagar med ca. 4-6 veckors mellanrum

Deltagare: PC, produktionsledare och C teknikergruppen

Övergripande mål

Produktionsledningsgrupperna

Produktionsledningsgrupperna har efter genomförd träning utvecklat sin förmåga att:

 • Leda, utveckla och effektivisera sitt produktionsområdet utifrån TPS.
 • Genomföra effektiva operativa ledningsgruppsmöten.
 • Fatta beslut.
 • Samverka internt i ledningsgruppen samt med företagets övriga stödfunktioner.
 • Leda sitt produktionsområdet utifrån ett trestegstänkande (NU, Nästa steg och på sikt).

Produktionsledarna

Produktionsledarna har efter genomförd träning utvecklat sin förmåga att:

 • Leda sin avdelning utifrån sin utvecklade ledardeklaration.
 • Leda och tänka ledarskap utifrån hela sin och avdelningens potential.
 • Utmana o utveckla sina medarbetare och teams icke värdeskapande beteenden.
 • Leda sin verksamhet utifrån en lokal ledningsgrupp bestående av produktionsledare, teamledare och tekniker.
 • Leda sin verksamhet utifrån lokal ledningsgrupp och där använda stödfunktioner, så som underhåll, teknik och kvalitet, på rätt sätt.
 • Agera utifrån företagets grundläggande värderingar, där ledarskapet kännetecknas av tydlighet, målstyrning och medvetenhet.

Produktionsledarna har även utvecklat följande inom sitt produktionsområde:

 • En effektiv och proaktiv lösningsfokuserad rapportering inom avdelningen.
 • Lokal ledningsgrupp bestående av produktionsledare, teamledare och tekniker.
 • Teamen har gått från att genomföra förbättringsmöten till att genomföra team-möten.
 • En operativ lednings- och mötesstruktur inom sitt ansvarsområde, där fokus ligger på beslutsfattning och förbättringsarbete.

Nedanstående ämnesområden har integreras och tränats i utvecklings-processen.

 • Ledardeklaration
 • Måldefiniering av operativt uppdrag
 • Målstyrning
 • Samverkan
 • Proaktivt målstyrt ledarskap genom trestegstänkande hos ledarna (Nu, Nästa steg och På sikt)
 • Effektiva lokala lednings- och team-möten
 • Effektiv lösningsfokuserad rapportering
 • Effektiv kommunikation utifrån Transaktionsanalys (TA)
 • Konflikthantering/svåra samtal

Utvecklingsfokus

Fokus i träningen har legat på att utveckla fabriks- och produktionsledningsgrupperna samt  produktionsledarna. Där respektive ledares ledarskap skall tydliggöras i relation till FC/PC, produktionsledningsgruppen och det egna ansvarsområdet.

Slutrapport- 4 års ledningsträning med Toyota

Bild från slutgenomgång med samtliga ledare i produktion

Beskrivning av målbild för ledningsträning av Lokal ledningsgrupp och TL

Inledning

Produktionsledningen på Toyota Material Handling har genomfört en lednings- och ledarutveckling på teamledarnivå. Man har tidigare genomfört motsvarande träning med produktionschefer, -ledare och produktionsledningsgrupper. Syftet med träningen har varit att teamledarna skall utveckla sitt ledarskap i relation till sin produktionsledare och lokala ledningsgrupp samt sina assisterande teamledare och team.

Omfattning: 2 heldagar + 2 st ½ dagar med ca 4-6 veckors mellanrum

Deltagare: ”Nya Produktionsledare” och teamledare

Övergripande mål

Lokal Den lokala ledningsgruppen (PL, TL AssTL och PT chef) har efter genomförd träning utvecklat sin förmåga att:

 • Leda och utveckla sitt produktionsområdet utifrån TPS.
 • Genomföra effektiva operativa lokala ledningsmöten.
 • Samverka internt i ledningsgruppen samt med företagets övriga stödfunktioner.
 • Leda sitt produktionsområdet utifrån ett trestegstänkande (NU, Nästa steg och på sikt).

Ledarna har efter genomförd träning utvecklat sin förmåga att:

 • Tydliggöra vad man vill utveckla med sitt ledarskap (Ledardeklaration).
 • Leda utifrån sin ledardeklaration och då framförallt i relation till PL, lokal ledningsgrupp och sina team.
 • Ställa tydliga krav på PL, vad det gäller ledning och samverkan.
 • Ställa krav på Assisterande TL och team vad det gäller eget ansvar och målstyrning.
 • Använda stödfunktioner på rätt sätt i sitt ledarskap.
 • Agera utifrån företagets grundläggande värderingar, där ledarskapet kännetecknas av tydlighet, målstyrning och medvetenhet.

Ledarna har även efter genomförd träning utvecklat:

 • Sin kunskap och förståelse för lokala ledningsgruppens och Team-mötets mål och syfte.
 • Förbättringsmötet till att vara ett team-möte.
 • En effektiv och proaktiv lösningsfokuserad rapportering inom avdelningen och då framförallt från TL och ATL.

Nedanstående ämnesområden har integreras och tränats i utvecklings-processen.

 • Ledardeklaration
 • Målstyrning
 • Proaktivt målstyrt ledarskap genom trestegstänkande hos ledarna (Nu, Nästa steg och På sikt)
 • Effektiva lokala lednings- och team-möten
 • Effektiv lösningsfokuserad rapportering
 • Effektiv kommunikation utifrån Transaktionsanalys (TA)
 • Konflikthantering/svåra samtal

Utvecklingsfokus

Fokus i träningen har legat på att utveckla Teamledarna och de ”Nya” Produktionsledarna. Där respektive ledares ledarskap har tydliggjorts i relation till PL, Lokal ledningsgrupp, AssTL och Team.

Slutrapport- ledningsträning med Toyota

Bild från slutgenomgång.