Slutrapport avseende ledarträning i operativ ledning, implementation av operativ mötesstruktur och gemensam ledningsfilosofi för Drömtrappor AB

Slutrapport avseende ledarträning i operativ ledning, implementation av operativ mötesstruktur och gemensam ledningsfilosofi för Drömtrappor AB

VD på Drömtrappor AB har under ca 1 års tid tränat sina ledare, ledningsgrupper och team i operativ produktionsledning och effektivt teamarbete. Under träningen har även implementerats en gemensam ledningsfilosofi och mötesstruktur i företaget. Hela företaget har varit med i utvecklingsprocessen och träningen.

 

Träningsperiod: Juni 2017 – oktober 2018

Träningsresultat operativa ledningsgrupper 

Fabriksledningsgruppen

Deltagare: VD, Ekchef, Samordnare produktion 2st, säljchef.

Ledningsgruppen har efter genomförd ledningsträning:

 • Utvecklat en effektiv ledningsstruktur i produktionen, som stödjer den värdeskapande processen.
 • Utvecklat en mycket god färdighet att genomföra effektiva operativa morgonmöten och produktionsledningsmöten.
 • Utvecklat en effektiv och proaktiv lösningsfokuserad rapportering på morgonmöte och produktionsledningsmötet.
 • Utvecklat en ökad förmåga att samverka mellan avdelningarna.

Produktionsledningsgruppen tränar effektiva morgonmöten

 

Lokal Ledningsgrupp

(När träningen startade fanns inte denna ledningsgrupp eller teamrepresentanter i organisationen)

Deltagare: Produktionsledare och teamrepresentanter

Vid behov: Teamledare IT och Teknik

Lokala ledningsgrupperna har efter genomförd utvecklingsprocess:

 • Utvecklat en gemensam målbild över hur den operativa ledningen inom produktionsavsnittet skall genomföras.
 • Utvecklat en god förmåga att genomföra effektiva lokala ledningsmöten.
 • Utvecklat en god förmåga att genomföra morgonmöten.
 • Utvecklat sin förmåga att agera utifrån ett tydligt, målstyrt och medvetet ledarskap inom ramen för avdelningens värdeskapande process.
 • Utvecklat en ökad förmåga att samverka inom avdelningen.
 • Utvecklat en ökad förmåga att uttrycka förbättringsbehov som finns på avdelningen.

Teammöte

Deltagare: Teamrepresentant och övriga medarbetare i teamet.

Teamen har efter genomförd utvecklingsprocess:

 • Utvecklat en god förmåga att genomföra effektiva teammöten.
 • Utvecklat sin förmåga att agera utifrån ett tydligt, målstyrt och medvetet teamarbete.
 • Utvecklat en ökad förmåga att uttrycka förbättringsbehov och genomföra förbättringsåtgärder.
 • Utvecklat en ökad förmåga att samverka med andra team.

 

Träningsresultat operativa ledare och medarbetare

VD

VD har efter genomförd träning utvecklat:

 • Sin förmåga att leda operativa ledningsmöten.
 • Sin förmåga att efter den operativa rapporteringen summera och fatta operativa beslut.
 • Sin förmåga att efterfråga aktiviteter hos sina ledamöter kring vad som händer i dennes avdelning i nästa steg och på sikt.
 • Sin förmåga att skapa samverkans aktiviteter hos sina ledamöter.
 • Sin förmåga att ställa krav och utmana kollegor utan att de tappar ansiktet.

VD behöver ytterligare träna på följande:

 • Följa upp att informationen som delges i ledningsmötet förmedlas ut i organisationen.
 • Våga utmana sina ledamöters agerande när deras ledarskap inte håller den kvalitet som förväntas.

 

Produktionsledare/avdelningschefer

PL/Avdch har efter genomförd träning utvecklat sin förmåga att:

 • Genomföra bra operativa rapporter till produktionsledningsgruppens morgon- och produktionsledningsmöte. Rapporter innehållande tre steg. Nu, nästa steg och på sikt. Rapporter innehållande behov för att bibehålla eller komma ikapp körplan.
 • leda operativa lokala ledningsmöten.
 • leda morgonmöten med sin lokala ledningsgrupp.
 • efter den operativa rapporteringen på morgon och lokala ledningsmöten, summera och fatta operativa beslut.
 • att efterfråga aktiviteter hos sina teamledare kring förbättringsåtgärder, vad som händer i dennes team i nästa steg och på sikt.
 • skapa samverkansaktiviteter mellan sina team och mellan teamen och stödfunktionerna.
 • utveckla målstyrda team.
 • tillsammans med teamrepresentanten och teamet, utveckla effektiva team-möten.
 • tillsammans med teamrepresentanten och teamet utveckla ett effektivt förbättringsarbete.
 • ställa krav och utmana kollegor utan att de tappar ansiktet.

PL/Avdch behöver ytterligare träna på följande:

 • Våga ställa krav på sina teamrepresentanter och team när deras agerande inte håller den kvalitet som förväntas.
 • Bli ännu tydligare avseende samverkansbehov som finns med andra avdelningar i produktion.
 • Att dra operativa slutsatser av teamrepresentanternas rapportering in i lokala ledningsmötet.

 

TL stödfunktion

TL teknik och IT har efter genomförd träning utvecklat sin förmåga att:

 • Genomföra bra operativa rapporter till produktionsledningsgruppens morgon- och produktionsledningsmöte. Rapporter innehållande tre steg. Nu, nästa steg och på sikt. Rapporter innehållande lägesbeskrivning och behov för att bibehålla eller komma ikapp körplanen.
 • leda egna morgon- och teammöten.
 • tillsammans med produktionsledningsgruppen utveckla ett effektivt förbättringsarbete.
 • tillsammans med produktionsledningsgruppen utveckla en effektiv samverkan.

TL teknik och IT behöver ytterligare träna på följande:

 • Våga ställa krav på produktionen när de upplever att deras prioriteringar av uppdrag är otydliga.
 • Teknik: Bli mer disciplinerade att agera utifrån framtagen aktivitetsplan.
 • Bli ännu tydligare med tre stegsrapporteringen till produktionsledningsgruppen.
 • Bli ännu effektivare i genomförande av eget team möte.

 

Teamrepresentanter produktion

TR har efter genomförd träning utvecklat sin förmåga att:

 • Genomföra bra operativa rapporter till produktionschefens morgon- och lokala ledningsgruppsmöte. Rapporter innehållande tre steg. Nu, nästa steg och på sikt. Rapporter innehållande lägesbeskrivning och behov för att bibehålla eller komma ikapp körplanen.
 • leda egna morgon- och team-möten.
 • tillsammans med teamet utveckla ett effektivt förbättringsarbete.
 • tillsammans med teamet utveckla en effektiv samverkan med övriga team i avdelningen.

TR behöver ytterligare träna på följande:

 • Våga ställa krav på PL när de upplever att deras information om nästa steg och på sikt är bristfällig.
 • Bli ännu effektivare i genomförande av eget team möte.

 

Medarbetare

Medarbetarna har efter genomförd träning utvecklat:

 • Sin förmåga att på team-mötet uttrycka behov i relation till teamets operativa uppdrag.
 • Ökat sin förmåga att ta ansvar för teamet operativa uppdrag.
 • Utvecklat sin förmåga att genomföra förbättringsarbete.
 • Utvecklat sin förmåga att samverka inom teamet.

Medarbetaren behöver ytterligare träna på följande:

 • Våga ställa krav på PL när de upplever att dennes information om nästa steg och på sikt är bristfällig.
 • Bli ännu tydligare i att uttrycka egen effektivitet och arbetsglädje på teammötet.
 • Bli ännu tydligare i att uttrycka förbättringsehov för att teamet skall utvecklas ännu mer.

 

Riktlinjer för träningen

Träningen har:

 • Utgått från ledarnas behov av ledarträning i relation till sitt operativa uppdrag.
 • Prioriterat områden så som effektiva lednings- och lokala ledningsmöten, team-möten, samverkan, beslutfattande, verkställande av beslut och ledarrollen.
 • Gett ledaren en ökad förmåga att utifrån nuläget och målen, självständigt kunna reflektera, uttrycka behov och fatta beslut om att tillgodose behoven.
 • Skapat möjligheter för ledaren och ledningsgrupperna att utforska och tydliggöra vad gott ledarskap är för dem.
 • Integrerats i den dagliga operativa verksamheten.
 • Designats så att ledarna har kunnat arbeta framgångsrikt och professionellt med att utveckla sitt ansvarsområde.
 • Kvalitetssäkrats genom att täta avstämningar skett mellan konsult, VD och övriga ledare.