Slutrapport Ledar- och fabriksledningsgruppsträning Strömsholmen AB

Slutrapport Ledar- och fabriksledningsgruppsträning Strömsholmen AB

Slutrapport avseende ledar- och fabriksledningsträning i operativ ledning.

Fabrikschefen och ledamöterna i fabriksledningsgruppen har under ca 6 månader tränat operativ produktionsledning och effektivt ledningsgruppsarbete. Under träningen har även implementerats en gemensam ledningsfilosofi och mötesstruktur för ledning av fabriken.

Slutrapport Strömsholmen

Träningsresultat

Fabriksledningsgruppen

Deltagare: Fabrikschef, C montering, C Componentverkstad, logistikchef, C produktionsservice, C produktionsteknik, BES manager och C planeringen.

Ledningsgruppen har efter genomförd ledningsträning:

 • Utvecklat en gemensam ledningsfilosofi med en tydlig mötesstruktur för ledningen av fabriken och som skapar förutsättningar för effektiv beslutsfattning i tre steg. (Nu – Nästa steg och På sikt)
 • Startat upp morgonpuls (08.00 mötet) där C montering, C verkstad samt stödfunktioner ingår. Syftet med mötet är att de operativa cheferna och stödfunktionerna skall samverka kring dagens förbättringsbehov.
 • Utvecklat en god förmåga att genomföra effektiva operativ fabriksledningsledningsmöten.
 • Utvecklat en god förmåga att medvetandegöra och tydliggöra utvecklingsprojekt som föreligger i fabriken.
 • Utvecklat en god förmåga att medvetandegöra och tillgodose framtida samverkans-behov mellan avdelningarna.
 • Utvecklat en mycket god förmåga att genomföra effektiva operativ morgonmöten på fabriksledningsnivå.
 • Utvecklat en mycket tydlig rapporteringsstruktur på morgonmötet där dagens körplan för montering och verkstad står i centrum.

Att tänka på inför fortsatt ledningsgruppsträning:

 • Flytta fram ledamöternas operativa rapportering på agendan.
 • Att den operativa rapporteringen startar med verkstads- och monteringschefen.

Träningsresultat operativa ledare och medarbetare

Fabrikschef (FC)

FC har efter genomförd träning utvecklat:

Morgonpuls (08.37)

 • En mycket god förmåga att leda morgonpuls med fabriksledningen, där följande beteenden är framträdande:
 • Ledarskapet på mötet, PC har mötet ”i sin hand”.
 • Lyssna på rapporter och utmana underställdas rapporter om de inte håller tillräckligt hög kvalitet eller är proaktiva.
 • Tydlighet vid delegering.
 • Tydlighet i att skapa samverkan mellan avdelningarna när samverkansbehov föreligger.
 • Tydlighet i operativ summering av mötet, efter mötets genomförande.

Fabriksledningsmötet

 • En god förmåga leda fabriksledningsmötet.
 • Sin förmåga att efterfråga aktiviteter hos sina ledamöter kring vad som händer i dennes avdelning i nästa steg och på sikt.
 • Sin förmåga att skapa samverkans aktiviteter mellan sina ledamöter.
 • Sin förmåga att ställa krav och utmana kollegor utan att de tappar ansiktet.

FC behöver ytterligare träna på:

 • Att var mer personlig under informationspunkten på fabriksledningsmötet. FC kan beskriva ännu tydligare hur denne ser på verksamheten som genomförts den senaste perioden samt hur verksamheten ser ut i nästa steg och på sikt.
 • Vara ännu tydligare med vad FC vill ha av sina ledamöter när de inte levererar den kvalitet som förväntas.

Ledamöter i Fabriksledningsgruppen

Ledamöterna har efter genomförd träning utvecklat:

Morgonpuls (08.37)

C Montering och Verkstad samt stödfunktioner

 • En mycket god förmåga att rapportera egen verksamhet utifrån ett dagligt perspektiv och delge vilka behov som avdelningen har av stödfunktionerna för att lyckas med dagens körplan.

Fabriksledningsmötet

C Montering och Verkstad samt stödfunktioner

 • En mycket god förmåga att rapportera egen verksamhet utifrån ett trestegstänkande, (Nu – Nästa steg och På sikt) och vilka behov som finns för att bibehålla eller komma ikapp körplanen.
 • En god förmåga att uttrycka samverkansbehov.

Ledamöterna behöver träna ytterligare på:

 • Att starta sina rapporter till FC med en subjektiv upplevelse av hur ledamoten upplevt sin egen avdelning den senaste veckan.
 • Stödfunktionerna: Att bjuda in sig till C verkstad eller C monterings ledningsgrupp för att delge viktig information.
 • C montering och verkstad: Att bjuda in stödfunktionerna till sin ledningsgrupp när de upplever att Stödfunktionerna har viktig information som måste ut till avdelningarna.

Riktlinjer för träningen

Träningen har:

 • Utgått från ledarnas behov av ledarträning i relation till sitt operativa uppdrag.
 • Prioriterat områden så som effektiva lednings- och lokala ledningsmöten, samverkan, beslutfattande, verkställande av beslut och ledarrollen.
 • Gett ledaren en ökad förmåga att utifrån nuläget och målen, självständigt kunna reflektera, uttrycka behov och fatta beslut om att tillgodose behoven.
 • Skapat möjligheter för ledaren och ledningsgrupperna att utforska och tydliggöra vad gott ledarskap är för dem.
 • Integrerats i den dagliga operativa verksamheten.

Tack för förtroendet!!

//Lennart Hammarsten